खालीलपैकी कोणता पर्यावरणाचा नैसर्गिक घटक आहे?www.marathihelp.com

नैसर्गिक पर्यावरणाचे मूलभूत घटक आहेत - जमीन, पाणी, हवा, वनस्पती आणि प्राणी .

solved 5
पर्यावरण Monday 20th Mar 2023 : 15:52 ( 1 year ago) 5 Answer 116787 +22