बीएमसीचे काम काय?www.marathihelp.com

शहर आणि काही उपनगरातील नागरी पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनासाठी BMC जबाबदार आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे.

solved 5
General Knowledge Thursday 16th Mar 2023 : 16:26 ( 8 months ago) 5 Answer 65415 +22