ब्राह्मणवाद म्हणजे काय?www.marathihelp.com

जात, वंश, रंग, देश, इतिहास आदि कारणांचा वापर करून स्वतःला तसेच स्वतःच्या जातीसमूहाला श्रेष्ठ समजणे म्हणजेच ब्राह्मणवाद होय.

solved 5
बैंकिंग Tuesday 21st Mar 2023 : 11:39 ( 1 year ago) 5 Answer 124346 +22