भारताच्या कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख कोण आहे?www.marathihelp.com

पंतप्रधान हा कार्यकारी प्रमुख असून इतर मंत्र्यांच्या साहाय्याने तो राज्यकारभार चालतो.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 08:45 ( 8 months ago) 5 Answer 19567 +22