भारतात किती जिल्हा पंचायती आहेत?www.marathihelp.com

महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 14:15 ( 8 months ago) 5 Answer 31301 +22