राजस्थान पंचायती राज कायदा 1953 मध्ये कोणत्या वर्षी सुधारणा करण्यात आली?www.marathihelp.com

1953 मध्ये राजस्थान पंचायत कायदा लागू करण्यात आला आणि राज्यभर ग्रामपंचायती स्थापन करण्यात आल्या.

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 14:23 ( 1 year ago) 5 Answer 103240 +22