रात्री निवासी भागात ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा किती आहे?www.marathihelp.com

निवासी भागात दिवसा ध्वनीची पातळी ५५ तर रात्री ४५ डेसिबलइतकी असणे अपेक्षित आहे.

solved 5
पर्यावरण Tuesday 14th Mar 2023 : 16:30 ( 1 year ago) 5 Answer 36002 +22