वाक्यांचे 4 मुख्य प्रकार कोणते आहेत?www.marathihelp.com

यात विधानार्थी, प्रश्नार्थक, उदगारार्थी, नकारार्थी तसेच केवल, संयुक्त व मिश्र वाक्यांचे परस्पर रुपांतर अपेक्षित असते.

solved 5
General Knowledge Tuesday 14th Mar 2023 : 15:46 ( 11 months ago) 5 Answer 34163 +22