संशोधन करण्याचा उद्देश काय आहे?www.marathihelp.com

संशोधन म्हणजे ज्ञानाची पातळी वाढवण्यासाठी एखाद्या विषयाचा पद्धतशीरपणे केलेला अभ्यास होय. यामध्ये सत्याची तपासणी, आधी सापडलेल्या तत्त्वांची पुष्टी, नवीन विषयाचा अभ्यास आदी प्रकार असतात.

solved 5
वैज्ञानिक Wednesday 7th Dec 2022 : 14:56 ( 9 months ago) 5 Answer 5848 +22