औद्योगिक क्रांती प्रथम कुठे झाली?www.marathihelp.com

औद्योगिक क्रांतीला आवश्यक असणारे मूलभूत घटक इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात होते. इंग्लंडमध्ये प्रथम औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ झाला.

solved 5
General Knowledge Friday 9th Dec 2022 : 14:12 ( 1 year ago) 5 Answer 7146 +22