खालीलपैकी कोणता लघु व्यवसाय मालकापेक्षा उद्योजकाचे वर्णन करतो?www.marathihelp.com

solved 5
व्यवसाय Thursday 6th Apr 2023 : 12:52 ( 1 year ago) 5 Answer 289261 +22