खालीलपैकी कोणते नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांचे खरे विधान आहे?www.marathihelp.com

तत्त्व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांपैकी एक म्हणजे निमो ज्यूडेक्स इन causa sua, याचा अर्थ असा की कोणीही स्वतःच्या कारणासाठी न्यायाधीश होऊ नये .

solved 5
अदालती Tuesday 21st Mar 2023 : 16:51 ( 1 year ago) 5 Answer 132783 +22