तुमच्याच शब्दात समाजशास्त्र म्हणजे काय?www.marathihelp.com

समाजशास्त्र हा मानवी सामाजिक संबंध आणि संस्थांचा अभ्यास आहे.

solved 5
सामाजिक Wednesday 15th Mar 2023 : 11:26 ( 11 months ago) 5 Answer 44718 +22