रुढी परंपरा म्हणजे काय?www.marathihelp.com

रूढी म्हणजे समाजजीवनाचे वेळापत्रक होय. परंपरा ही अपरिवर्तनीय असण्याचे कारण त्या परंपरेत अनुस्यूत असलेल्या रूढींत असते.

solved 5
General Knowledge Wednesday 7th Dec 2022 : 14:46 ( 1 year ago) 5 Answer 5845 +22