शिवरायांच्या वेढ्यातून सुटण्यासाठी कोणती योजना आखली गेली?www.marathihelp.com

शिवाजीच्या वेढ्यातून सुटण्यासाठी कोणती योजना आखली गेली. --> दोन पालखी तयार ठेवण्यात आल्या होत्या, एक शिवाजीसाठी आणि दुसरी शिवाजीच्या वेषात असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीसाठी होती. दुसरी पालखी राज-दिंडीने निघायची जी शत्रूच्या ताब्यात जाणार होती.

solved 5
General Knowledge Saturday 18th Mar 2023 : 11:28 ( 11 months ago) 5 Answer 96743 +22