स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात जमीन व्यवस्थेच्या किती पद्धती होत्या?www.marathihelp.com

1) जमीनदारी पद्धतीला आळा घालण्यासाठी 2) शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी 3) जमिनीची भुमिअभिलेख खात्याद्वारे मोजणी करण्यासाठी 4) कायमधारा पद्धतीवरील दोष दूर करण्यासाठी

solved 5
General Knowledge Wednesday 7th Dec 2022 : 15:17 ( 1 year ago) 5 Answer 5881 +22