राज्याचे राज्यपाल होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आहेत?www.marathihelp.com

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी व त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी. या केवळ दोन पात्रता राज्यपाल पदासाठी आहेत. ०२. राज्यपालाची नेमणूक करताना असा संकेत पाळला जातो कि ज्या राज्यात नेमणूक करायची आहे त्या राज्याचा तो रहिवासी असता कामा नये

solved 5
राजनीतिक Monday 13th Mar 2023 : 13:25 ( 1 year ago) 5 Answer 14541 +22